SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko – technicznej należy w szczególności:
w zakresie spraw kwatermistrzowskich:
1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo  wartościowej majątku;
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja                     ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków             z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł;
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
14) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
W zakresie spraw technicznych:
1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
Kierownik sekcji: mł. bryg. Mirosław Ferenc
Tel. 95-742-66-35 , e-mail: ferencm@straz.miedzyrzecz.pl
Młodszy technik: str. Paweł Strykowski
Tel. 95-742-66-34 , e-mail: strykowskip@straz.miedzyrzecz.pl