Spotkanie z administratorami budynków mieszkalnych

W czwartkowe przedpołudnie (22 listopada br.) w naszej komendzie odbyło się spotkanie z zarządcami budynków z terenu powiatu międzyrzeckiego, dotyczące przygotowania i eksploatacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych do okresu zimowego, w tym w szczególności obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania głównych celów kampanii informacyjnej – ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, a ponadto poruszono tematykę obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników budynków związanych z dbałością o stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg oraz obowiązków związanych z usuwaniem sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

O zagrożeniach wynikających z nieprawidłowej eksploatacji instalacji grzewczych i przestrzeganiu przepisów dotyczących przeprowadzania obowiązkowych przeglądów i czyszczeń przewodów kominowych oraz badań instalacji gazowych opowiadał Pan  Diter Walentowski – Mistrz Kominiarski.