SEKCJA FINANSÓW

Do zadań Sekcji Finansowej należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowości przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
Telefony kontaktowe:
Główny księgowy ogn. mgr Aneta Gądek
tel. (95) 742-66-26
fax. (95) 742-66-31
gadeka@straz.miedzyrzecz.pl
referent ds. finansowych: lic. Joanna Kuczera
tel. 95-742-66-27
fax. (95) 742-66-31
kuczeraj@straz.miedzyrzecz.pl