SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO KADROWYCH

 

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy :
W sprawach organizacyjnych:
1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
6) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8) opracowywanie propozycji zmian struktury organizacyjnej komendy powiatowej;
9) organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo  gaśniczych;
10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
11) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
12) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
13) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.
W sprawach kadrowych:
1) realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktury organizacyjnej komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
6) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

Telefony kontaktowe:

Starszy referent Lidia Appel
tel. (95) 742-66-30
fax. (95) 742-66-31
sekretariat@straz.miedzyrzecz.pl
st. str. Monika Kowalkowska
tel. (95) 742-66-28
kowalkowskam@straz.miedzyrzecz.pl

Godziny urzędowania:

pn. – pt. od 7:30 do 15:30