KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. obsługi zdarzenia alarmowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95-742-66-30
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18, mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl  jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że:

 1. Przekazane przez Państwa dane, przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej jak i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
 2. Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj.
 • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 1. Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,
  fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 6. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu ul. Rokitniańska 1, tel. 95 742 66 30,
  e-mail:sekretariat@straz.miedzyrzecz.pl
 7. W KW PSP w Gorzowie Wlkp., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu
  e mail: rodo@straz.gorzow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu obiektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, w związku z art. 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na terenie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu i jej bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń
  w postaci monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez KP PSP w Międzyrzeczu.
 4. Udostępnienie danych możliwe jest wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 40 dni od momentu zapisu.
 7. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
  22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu ul. Rokitniańska 1 , tel. 95 742 66 30,
  e-mail:sekretariat@straz.miedzyrzecz.pl
 11. W KW PSP w Gorzowie Wlkp., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu
  e-mail: rodo@straz.gorzow.pl